Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Waarom wordt de brug in Dronrijp vervangen?
De huidige brug over het Van Harinxmakanaal is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Sinds februari 2014 mag verkeer met een totaalgewicht boven de 30 ton niet meer over de brug rijden. Ook wordt de brug niet meer bediend vanaf windkracht 6. Aannemer Oosterhof Holman B.V. vervangt de brug in opdracht van provincie Fryslân.

Wat is de planning van het project?
Sinds 24 september 2018 zijn de werkzaamheden gestart en maakt het verkeer gebruik van de innovatieve vlotbrug. De werkzaamheden starten de eerste twee maanden met de sloop van de oude brug. In november 2018 begint de bouw van de nieuwe brug. In mei 2019 rijdt het verkeer over de nieuwe brug.

Hoe is het dorp bereikbaar?
Dronryp is bereikbaar door een vlotbrug. Een tijdelijke voorziening dat ervoor zorgt dat het lokale verkeer niet hoeft om te rijden. Een oplossing, en forse investering, op nadrukkelijk verzoek van o.a. Dorpsbelang, om inwoners van Dronryp en lokaal verkeer, tegemoet te komen.

Hoe hoog wordt de nieuwe brug?
De doorvaarthoogte van de brug gaat van 5,1 naar 5,5 meter, dat betekent dat de brug aan de onderkant 40 centimeter hoger wordt. Dit betekent niet automatisch dat de brug aan de bovenkant ook 40 centimeter hoger wordt. De doorvaartbreedte gaat, als gevolg van het opwaarderen van het kanaal naar vaarwegklasse Va, van 12 meter naar 17 meter en ook dat zorgt voor een constructieverhoging van de brug door de bredere overspanning. Oosterhof Holman heeft dit berekend en uitgewerkt in een zorgvuldig ontwerpproces. De keuze voor een brug van staal maakt de constructieverhoging minder dan wanneer de brug van beton gebouwd zou worden. De constructie van de brug tot het dek is 50 centimeter. Het verschil met de oude brug is daarom in totaal 90 centimeter.

Waarom wordt de brug niet op dezelfde hoogte gehouden?
Wanneer de brug aan de bovenkant op dezelfde hoogte gehouden zou worden, wordt de doorvaart voor de scheepvaart 50 cm lager. Het vergroten van de doorvaartbreedte van 12 naar 17 meter zorgt namelijk voor een constructieverhoging van 50 cm. Hierdoor kan veel scheepvaart die wel onder de oude brug door paste, er in die situatie niet meer onderdoor. Dit betekent dat de brug dan vaker open zou moeten voor scheepvaartverkeer dan bij de oude brug.

Wat levert het verhogen van de nieuwe brug op? 
De bouw van een nieuwe brug biedt de kans om de brug toekomstgericht te bouwen. De nieuwe brug zorgt voor minder hinder van brugopeningen, zowel in het aantal openingen als in de duur van het ‘openen en sluiten’ van de brug. De nieuwe brug wordt op afstand bediend, waardoor de cyclus van de openingen iets langer duurt dan dat een brugwachter ter plaatse alles kan overzien. Zo blijft de veiligheid voor weg- en vaarweg gebruikers geborgd.

In het coalitieakkoord 2015-2019 van provincie Fryslân en in het Provinciaal Verkeers- en vervoersplan staat dat er geïnvesteerd wordt in een duurzame manier van vervoer. “Bruggen in Dronrijp, Ritsumazijl en de bocht Franeker in het Van Harinxmakanaal passen we aan, zodat er grotere binnenvaartschepen, Klasse Va, doorheen kunnen varen”. De nieuwe fietsbrug in Ritsumazijl heeft ook deze doorvaarthoogte. Deze eis gaat ook gelden voor de overige bruggen in het van Harinxmakanaal die in de toekomst vervangen worden. Daarmee wordt voldaan aan het coalitieakkoord en de gewenste ontwikkeling van de regio om de vaarweg bevaarbaar te maken voor klasse Va schepen. De doorvaarthoogte van de brug Dronrijp is vastgesteld op basis van de Richtlijn Vaarwegen (RVW).

Is de nieuwe brug veilig?
Conform officiële richtlijnen bouwt Oosterhof Holman een veilige brug. Samen met specialisten, waaronder een architect, verkeerskundigen en technische experts, is een brug ontworpen dat voldoet aan de veiligheidsnormen én is een brug ontworpen dat past binnen de omgeving waarin het gebouwd wordt. Om tot een goed ontwerp te komen wordt een zorgvuldig proces doorlopen. Er moet met veel onderwerpen rekening gehouden worden. De gebruikers van het kanaal en de brug, de steilheid van de hellingen en de inpassing ervan in de directe omgeving.

Wat betekent dit specifiek voor de locatie It Heech?
It Heech, de naam zegt het al, is een hoog gelegen weg. De huidige brug ligt hoog ten opzichte van het dorp en de woningen langs It Heech. Daarom moest bij het ontwerp van de nieuwe brug rekening gehouden worden met een goede aansluiting op de bestaande situatie. Er is gekozen voor een toog (‘bolling’) in het brugdek om het hoogteverschil zo beperkt mogelijk te houden.

Het is niet mogelijk om de weg op It Heech veel te verhogen, omdat de omwonenden dan geen uitzicht meer hebben. Bovendien vergt dit veel van de omgeving door aanpassingen aan het riool, de lantaarnpalen en de inritten. Er wordt daarom, naast de weggebruikers, ook naar alle andere onderwerpen gekeken in de omgeving van de brug. De brug en de toe-leidende wegen voldoen aan de veiligheidsnormen die daarvoor gelden. De maximale gemiddelde toename van de helling van de nieuwe brug is 0,5%.

Welke (extra) maatregelen zijn er ten gunste van de fietsveiligheid?
In het ontwerp van de nieuwe brug is rekening gehouden met de veiligheid van de fietsers. De weg op de oude brug werd aan de zuidzijde smaller, van 5,6 meter naar 5 meter, waardoor het verkeer lastig kon passeren en moest uitwijken. In de nieuwe situatie is de weg overal 6 meter breed.

Daarnaast maken verkeersdeelnemers op dezelfde manier gebruik van de brug als in de huidige situatie. Fietsers en gemotoriseerd verkeer maken gemengd gebruik van de hoofdrijbaan. Echter is er straks aan de oostkant een mogelijkheid voor fietsers om uit te wijken als dat nodig is door de aanleg van een ‘foetsiepad’ met o.a. schuine stoepranden. In de huidige situatie kan dit niet door de rechtopstaande randen. Aan de westzijde van de brug komt een obstakelvrije strook van 70 centimeter bij het leuningwerk. Veilig Verkeer Nederland is betrokken geweest bij de inrichting van de brug en de aanbevelingen uit hun rapport zijn overgenomen.

Afgelopen tijd zijn er gesprekken gevoerd met de Belangengroep Brug Dronryp die zich zorgen maken over de fietsveiligheid. Tijdens die gesprekken heeft gedeputeerde Poepjes toegezegd dat zij bereid is om onderstaande extra maatregelen voor de fietsers te financieren:

  1. Maatregelen om de hinder van de wind te beperken.
  2. Aan beide zijden van de weg worden roodgekleurde fietsstroken gemaakt, waardoor de rijbaan optisch smaller is en dit het verkeer afremt.
  3. Het fietspad zo ver mogelijk doortrekken richting de brug.
  4. Aanbrengen van een plateau ter hoogte van de inrit Friesland Campina / Van der Meer.

De maatregelen en de haalbaarheid ervan worden in overleg met gemeente Waadhoeke, eigenaar van de weg, uitgewerkt.

Hoe zijn de inwoners van Dronrijp betrokken en geïnformeerd?
Sinds 2016 is er nauw samengewerkt met o.a. de gemeente aan de plannen voor de vervanging van de brug. Dorpsbelang is daarnaast vroegtijdig bij deze plannen betrokken en heeft er mede voor gezorgd dat de inwoners van Dronrijp goed ontsloten blijven door de tijdelijke, innovatieve vlotbrug.

In september 2016 is er een inloopavond georganiseerd, waarbij het schetsontwerp van de nieuwe brug is getoond en het vervolgproces is aangegeven. Doel van deze inloopavond was het meenemen van de omgeving in het proces en informeren over de stand van zaken en voortgang rondom de vervanging van de brug. Daarbij hebben we ook alvast wensen en suggesties geïnventariseerd. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp en de plannen.

Na de gunning zijn er op 15, 22 en 29 juni 2017 inloopspreekuren georganiseerd in de bibliotheek. Op zaterdag 30 september 2017 is er een inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd waar men kon meedenken over de inrichting van de brug en de directe omgeving van de brug. Op 23 juli 2018 heeft Oosterhof Holman tijdens een informatiebijeenkomst voor het dorp het ontwerp van de nieuwe brug, de planning van het project en de werkzaamheden toegelicht.

Er is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van dorpsbelang, buurtvereniging Zuid, ondernemers en de scholen. Het projectteam maakt o.a. gebruik van www.brugdronryp.nl en facebookpagina @brugdronryp om de omgeving zo goed mogelijk te informeren.