Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

In eerste instantie was Provincie Fryslân van plan om de brug Dronryp te renoveren. Op basis van de ambitie in het coalitie akkoord (het Van Harinxmakanaal geschikt maken voor klasse V schepen) heeft Gedeputeerde Staten in oktober 2015 besloten te kiezen voor een nieuwe brug op de bestaande locatie.

Aanvankelijk was het de bedoeling de huidige brug te renoveren, waarbij alleen de brugdekken en het beweegbaar deel vervangen zouden worden. In oktober 2015 hebben Gedeputeerde Staten besloten de brug in zijn geheel te vervangen, zodat de brug geschikt is voor grotere schepen.

Beeldkwaliteitsvisie en -plan

Voor het vervangen van de bruggen over het Van Harinxmakanaal is er een beeldkwaliteitsvisie opgesteld. Deze is vertaald naar een beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe brug Dronryp. Hierin staan richtlijnen en kaders waar de brug qua vormgeving aan moet voldoen. Dit plan lag van 18 juli tot 14 augustus 2016 bij de gemeente Menameradiel ter inzage. De gemeenteraad heeft het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Op basis van dit beeldkwaliteitsplan heeft architectenbureau ipv Delft een schetsontwerp gemaakt.

Inloopavonden

In september 2016 is er een inloopavond georganiseerd, waarbij het schetsontwerp van de nieuwe brug is getoond en het vervolgproces is aangegeven. Doel van deze inloopavond was het meenemen van de omgeving in het proces en informeren over de stand van zaken en voortgang rondom de vervanging van de brug. Daarbij hebben we ook alvast wensen en suggesties geïnventariseerd. Deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp en de plannen. Op zaterdag 30 september 2017 is er nog een inloopbijeenkomst voor het dorp georganiseerd waar men kon meedenken over de inrichting van de brug en de directe omgeving van de brug.